NOTARIUS PUBLICUS Internationella handlingar Notarius publicus legaliserar pappersdokument som ska användas utomlands. Det är därför vi finns. Skyddad ställning Notarius publicus är en privatperson som förordnats av Länsstyrelsen Stockholm med uppdrag att utföra tjänster enligt Lag (1981:1363) om notarius publicus. Verksamheten faller inom Konsumenttjänstlagen (1985:716) vilket medför vissa rättigheter. Om du inte är nöjd med tjänsten ska du gå tillbaka och reklamera felet. Välkommen Vad kan vi göra för dig idag? Vi har certifikat för att legalisera -En namnteckning.-Firmatecknares underskrift.-En passkopia eller en elräkning,-andra handlingar du har. Apostille gäller i de flesta länder Notarius publicus är behörig myndighet att utfärda intyg enligt artikel 6 i konventionen om slopande av kravet på legalisering av utländska allmänna handlingar, den så kallade Haag-konventionen från den 5 oktober 1961. Den enda kravet som får ställas för att intyga riktigheten hos en privatpersons namnunderskrift, en firmatecknares legala rätt att företräda bolaget eller en stämpels äkthet på en myndighets dokumentation är ett apostille. Notarius publicus avgifter är sk. ansökningsavgifter. Det innebär att man måste betala i förskott. Myndighetsutövning är ett uttryck för samhällets maktbefogenheter enligt lag i förhållande till medborgarna, svenska bolag m.fl. Uppdraget kan överlämnas till en privatperson att utföra myndighetsliknande åtgärder. Exempel på betungande myndighetsbeslut är att ta ut en avgift. Dessa beslut kan antas påverka någons situation på ett inte obetydlig sätt och kan därför överklagas till allmän förvaltningsdomstol om det gått denne emot. Notarius publicus är en myndighet i Haag-konventionens mening, men verksamheten är undantagen från förvaltningsprocessen, enligt 1 § Förvaltningslag (2017:900). I notarius publicus uppdrag ingår att bestyrka namnunderskrifter m.m. och denne har rätt att ta ut en avgift enligt förordning (1982:327) om notarius publicus. Ersättningen skall vara skälig. För vissa tjänster gäller beloppen som anges i avgiftsförordningen (1992:191) som riktmärke. Skälig ersättning för notarius publicus tjänster är dock högre, omkring 850 kr inklusive moms. Ett beslut om ansökningsavgift får överklagas till Skatteverket, enligt 14 § avgiftsförordningen, men notarius publicus verksamhet omfattas inte av den regeln. Notarius publicus utför myndighetsliknande tjänster och skall lämna en överklagandehänvisning, om denne exempelvis vägrat att legalisera ett dokument. Ett sådant beslut publiceras inte och är inte bindande för andra notarius publicus, vilket medför att en ny ansökan om legalisering kan lämnas in hos en annan notarius publicus. Ansökningsavgift Advokatfirman Mathias Wiberg ABBox 2038103 11 Stockholm08 20 66 02 post(a)notary.se Bg 896-5717Swish 123 530 6519